Turistické informační centrum Pardubice, p. o. vyhlašuje dne 19. 9. 2022 výběrové řízení na autorské umělecké výstavy a výstavní projekty na roky 2023 a 2024 pro

Výstavní prostor Mázhaus.

Uzávěrka výběrového řízení je 19. 10. 2022.

POPIS VÝSTAVNÍCH PROSTOR, DÉLKA VÝSTAV:

·       jedná se o netradiční výstavní prostory v historické části města

·       preferujeme začínající, amatérské výtvarníky z Pardubic a okolí 
(není však podmínkou)

·       vítáme různorodé výtvarné techniky a různá témata

·       délka výstav: 1 měsíc, popř. 2 měsíce 

Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která je:

·       státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt

·       dosáhla věku 18 let

·       způsobilá k právním úkonům

·       bezúhonná

DÁLE SE MŮŽE ZÚČASTNIT: 

·       školské zařízení, ZUŠ, DDM

·       výtvarná skupina 

·       nezisková organizace 

Uchazeč/ZÁSTUPCE ZA VÝTVARNOU SKUPINU podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

·       jméno, příjmení, titul

·       datum a místo narození

·       místo trvalého pobytu

·       e-mailovou adresu, telefonní kontakt

K přihlášce přiložte:

·       strukturovaný životopis 

·       motivační dopis

·       stručnou charakteristiku autorské výstavy, téma, popř. i název výstavy

·       obrazovou dokumentaci tvorby (elektronické portfolio nebo prezentaci formou webových stránek)

·       souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Lhůta a způsob doručení přihlášek:

Dokumenty zasílejte nejdéle do 19. 10. 2022 na adresu: chaloupka@ticpardubice.cz 

Do předmětu e-mailu, prosím, uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Žadatelé budou o výsledcích výběrového řízení informováni do 20. 11. 2022 na internetových stránkách Turistického informačního centra Pardubice www.ipardubice.cz.

Případné dotazy zodpoví referent výstavních prostor Ing. Aleš Chaloupka
na e-mailu: chaloupka@ticpardubice.cz

V případě zájmu lze domluvit individuální prohlídku výstavních prostor. 

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Mgr. et Mgr. Miloslava Christová
ředitelka TIC, p. o.