V Y Z N Á N Í  A N D R E Y  S C H M I D T 

„Stará lidová řemesla jsou pro mě mimořádně hodnotnou součástí naší historie i národních tradic. V současné době víc a víc vnímám, že k nám z hlubin minulosti promlouvají beze slov, ale o to naléhavěji. Pro současné generace přinášejí kulturní, umělecké i sociální odkazy ve formě nejrůznějších symbolů. A je to právě perníkářství, do kterého jsem se doslova zamilovala. Vnímám perníkářství jako unikátní lidové řemeslo, které se plně rozvinulo do osobité krásy právě na našem území.“

„Chci proto v dnešní přetechnizované době prostřednictvím své tvorby podnítit zájem o perníkářství a v ucelené formě jej přiblížit široké veřejnosti jako součást naší národní identity.“ 

K D O  J E  A N D R E A   A R T A   S CH M I D T  

Andrea Schmidt je výtvarnice česko-německého původu dlouhodobě žijící ve francouzské Provence. Svoji tvorbu aktivně vystavuje ve Francii, České republice i Skandinávii. Je lektorkou výtvarného umění a historie umění. Dlouhá léta reprezentuje Českou republiku a seznamuje publikum s českou kulturou a historií na různých kulturních akcích. Své výtvarné zkušenosti a znalosti předává během přednášek a workshopů. Kromě toho dlouhodobě spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky v Paříži, s Honorárním konzulátem České republiky v Marseille jako i se Spolkem česko-francouzského přátelství Meyrargues. Lidová řemesla jsou velkou inspirací pro její tvorbu. Detailně studuje jejich historický vývoj a záhady spojené s jejich vznikem. A není to jen perníkářství, na které se v poslední době zaměřuje, ale zajímá ji i keramika anebo krajkářství, věnovala se také lidové ornamentice.

Výtvarná tvorba Andrey Schmidt obsahuje prvky snového symbolismu a surrealismu. Maluje to, co prožívá na základě hlubokého studia historie, a zároveň reaguje na aktuální dění. Specifikem její tvorby je irizace. Dokáže totiž malovat tak, že její obrazy „září zevnitř“ a samotné vydávají světlo. To ještě zvyšuje zážitek z každého jejího díla.

I N S P I R A C E  

Renesanční duch Pardubic a místní perníkářská tradice se pro výtvarnici Andreu Schmidt staly mohutnou inspirací. 

„Poselství ukrytá v perníku“ je několikaletý výstavní projekt české malířky žijící ve Francii. Umělkyně je nadšenou propagátorkou lidových řemesel, která jí naprosto učarovala. Detailně studuje historický vývoj a záhady spojené s jejich vznikem. Perníkářství ji zaujalo zcela jedinečnými rysy a právě v Pardubicích našla unikátní vzory z období vlády významného rodu Pernštejnů a jejich budování města ve stylu renesance. Ať už to jsou kamenné rozety, terakotová ostění oken na historických budovách anebo renesanční malby v zámeckých sálech. Z období vlády Pernštejnů na začátku 16. století se dochovaly první záznamy o perníkářích ve městě. Toto vše autorku inspirovalo k uměleckému ztvárnění příběhu perníkářství nejen v Pardubicích ale celkově v Českých zemích

B A D A T E L S K Á   Č I N N O S T  

Výtvarnice Andrea Schmidt svoji tvorbu vždy zakládá na hlubokém studiu historických reálií, politické situaci, uměleckých proudech a sociálně-ekonomické situaci daných obdobích.  V Pardubicích v městském archívu i v městské knihovně vykonala rozsáhlou badatelskou činnost o historickém vývoji města, stavebních slozích, vlivu jednotlivých šlechtických rodů a vlastníků města. A zejména jak dějinné události ovlivňovaly rozvoj či úpadek řemesel, hlavně pardubických perníkářů, mlynářů a pekařů, jejich sdružování v cechy i se věnovala novodobé manufakturní a průmyslové výrobě perníku. Detailně studovala ikonografii a symboly typické pro Pardubice a celý region a též pořádání jarmarků. Průběžně rokovala s představiteli města Pardubic i muzea. 

A K T I V I T Y 

Pod heslem „v Pardubicích mají všechny generace perníkářství v krvi“, Andrea Arta Schmidt uskutečňuje kromě výstavy svých děl v historickém Mázhausu řadu přednášek a výtvarné dílny pro veřejnost a školy na téma dějiny perníkářství  - od dob Egypta, přes středověk až po českou a pardubickou současnost. Svůj projekt o perníkářství propaguje i v médiích a poskytuje rozhovory pro rozhlas a televizi Pardubice. Při všech zmiňovaných aktivitách výtvarnice čerpá ze svého rozsáhlého studia v oblasti perníkářství v Pardubicích a dalších městech v Českých zemích ale i ve Francii, a to nejen v evropských ale i v mezikontinentálních souvislostech.

V I Z E  

Autorka má jasný záměr. Tento projekt „Poselství ukrytá v perníku“ propaguje dlouhodobou tradici pečení perníku nejen v Čechách ale i v zahraničí jako unikátní příklad prezentace národní identity a kulturního dědictví. Pardubický perník už je uznán Evropskou unií jako chráněné označení původu. Ambicí je zpracovat toto téma tak, aby mohlo být v budoucnu součástí návrhu na seznam nehmotného dědictví UNESCO.   

O D K A Z   P E R N Í K Á Ř S T V Í   V  D Í L E  A N D R E Y  S CH M I D T

Perníkářství nám z dávné minulosti přináší hluboký odkaz se značnou uměleckou hodnotou. Výtvarnice Andrea Schmidt svojí uměleckou tvorbou zprostředkovává široké veřejnosti a zejména mladé generaci bohatou perníkářskou tradici v Čechách. Její pozoruhodné malby a kresby slouží jako symbolická „Okna do minulosti“, kterými můžeme nahlédnout do dob minulých a zřetelně uvidět kulturní hloubku našich tradic. A to vše v duchu autorčina poetizujícího symbolismu. V perníkářství se odráží nejen naše zvykosloví, ale i kultivace duchovní úrovně, hodnoty společenského života a sociální komunikace. Tím vším chce autorka přispět k zachování neokázalé úcty k dědictví našich předků.

U M Ě L E C K Á   T V O R B A

OBRAZY VE STYLU STŘEDOVĚKÝCH PERGAMENŮ – MALOVANÁ OKNA DO MINULOSTI

Andrea Schmidt svými obrazy vypráví příběh perníku od počátku až po dnešek. Sérii maleb na téma „perníkářství v Českých zemích“ výtvarnice realizovala ve stylu starých pergamenů s položením plátkového zlata. Doplnila je i vícero kresbami. Představují zcela unikátně umělecky ztvárněné putování perníku od medového chleba v Egyptě až po současné perníkové pečivo, jak ho známe. Jednotlivé malby představují průhledy anebo jinak řečeno „okna do minulosti“ perníku. Ukazují nám některé významné dějinné aspekty perníkářství, jako jsou například vzácné druhy koření a jeho dopravu po historických cestách až na naše území. Dále pak symboliku a ikonografii skrytou v perníku, včetně jejich sociálních aspektů. Autorka tak zviditelňuje kulturní i umělecké poselství tohoto unikátního řemesla. Tato poučná a zároveň půvabná podívaná s vysokou estetickou hodnotou prezentuje kulturní hodnoty starého řemesla, které se uchovaly až do dnešních dob. 

Zrození perníku

Každý prvopočátek je vždy tak trochu záhadou a tím spíš, když sahá až téměř ke kolébce zrození samotného lidstva. Obilnou mouku s medem totiž lidé míchali odpradávna a konají tak vlastně až do současnosti. Fascinaci vznikem perníku s exotickým kořením vyjádřila autorka uměleckým způsobem ve stylu barokní malby plné života a pohybu. Ruce člověka s pokorou přijímají dary přírody a umně je přetvářejí pro svoji obživu. Ve své fantazii umělkyně vytvořila i bájný perníkovník evokující okouzlení záhadami, které jsou pro období baroka typické.  

Ikonografie a symbolika perníku 

Ikonografie na obrazech Andrey Schmidt je postavená na třech základních pilířích. Jde o symboly vycházející z lidového prostředí - srdce, kůň a novorozeně. Navazují na sebe a tvoří jeden silný celek. Srdce jako symbol lásky, úcty a věrnosti. Kůň představuje hojnost, budování a materiální zabezpečení a novorozeňátko symbolizuje počátek, vznik a naději. Perník k nám vlastně hovoří beze slov. Používá symboly, kterými si lidé v minulosti sdělovali důležitá poselství.

Obchodní cesty s kořením

Tradiční historické cesty měly ve vývoji perníku své nezastupitelné místo, protože obchod s kořením a jeho doprava byly pro perníkáře klíčové. Autorku zaujaly zejména staré obchodní trasy propojující České země s významnými evropskými centry jako např. Via Carolina. Ta byla za dob Karla IV živou obchodní cestou. Autorka proto i jemu věnovala zvláštní pozornost a jako projev úcty ztvárnila jeho podobiznu ve formě perníkové pečeti. 

Včelaři a řezbáři 

I další řemesla byla pro perníkáře naprosto nezbytná. Bez včelího medu a dřevěných forem by se perníkář v minulosti jen těžko obešel. Autorka se inspirovala běžnými činnostmi těchto řemeslníků. Jejich tvořivost a um jí učarovaly natolik, že nás její obrazy doslova vtahují do jejich každodenního života, do řezbářské dílny anebo se ocitáme v blízkosti slaměných košnic plných včel. 

Trhy a jarmarky 

Perník byl dlouho přepychovým zbožím pro bohatší vrstvy městského obyvatelstva. Postupně však cena surovin klesala a perníkáři zajížděli na poutě anebo na venkovské trhy či jarmarky. Atmosféra jarmarků byla jedinečná a zejména dětem přinášela zážitky na celý život. Zboží všeho druhu, nezvyklé zvuky, barvy, ruch anebo hudba. Autorka se zaměřila na pocity a vnímání jarmarku z pohledu dítěte, kterému rodiče kupují hračku z perníku – drůběřku. 

Současný perník

Jsme téměř na konci naší cesty a právě jsme doputovali do současnosti k perníku tak, jak ho známe dnes. Perník sice v průběhu staletí prošel mnohými proměnami, nicméně autorka je okouzlená jeho aktuální podobou, která je z estetického hlediska naprosto unikátní. A tak svou malbou autorka vyjádřila obdiv a úctu ke všem lidem v Čechách, kteří se zdobení perníků věnují a zároveň je hrdá na jejich zručnost, šikovnost a kreativitu při této činnosti. 

Pardubická renesance a perníkářská tradice

Městská architektura z období Pernštýnů a přestavba zámku spolu s jeho renesanční výzdobou malířku v mnohém inspirovaly. Kromě toho studium starých cechovních záznamů a insignií jí poskytly cenné informace o náročné práci perníkářů, kterým na svých obrazech vzdala hold. Na druhé straně rozmanitost kamenných portálů a zdobnost terakotových ostění jakoby se vtiskly do vzorů vytlačovaných perníků a přenesly se až do současnosti. Svou tvorbou tak autorka vyjadřuje poctu historickým hodnotám města Pardubice.